Združenie zamestnancov Schaeffler Kysuce


(,,Združenie”) je nezávislou, apolitickou a neziskovou odborovou organizáciou založenou v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 o združovaní občanov. Združuje svojich členov na všetkých výrobných segmentoch a centrálnych útvaroch.

Združenie vedie sociálny dialóg s vedením spoločností Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a Schaeffler Slovensko, spol. s r.o. a v procese kolektívneho vyjednávania obhajuje a presadzuje práva a oprávnené záujmy nielen svojich členov, ale všetkých približne 5 200 zamestnancov oboch spoločností. Združenie je založené na demokratických princípoch kolektívneho rozhodovania (Valné zhromaždenie, Rada združenia, Dozorná komisia) a budované zdola, od svojich členov na jednotlivých segmentoch a centrálnych útvaroch.


Viac
parallax background

Našimi cieľmi sú sociálna a ekonomická starostlivosť, zamestnanosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana všestranných záujmov a oprávnených požiadaviek zamestnancov.