Fond solidarity

Na základe opakovaných žiadostí našich kolegov o poskytnutie  finančnej  výpomoci, bol Združením zamestnancov zriadený “Fond solidarity”.

  1. Čo je „Fond solidarity„?

Je to fond, tvorený z finančných príspevkov zamestnancov na báze dobrovoľnosti. Prostriedky z fondu solidarity sú poskytované na mimoriadnu finančnú výpomoc pre kolegov, ktorí sa dostali do závažných životných, rodinných, zdravotných a sociálnych situácií.

O túto finančnú výpomoc môže požiadať zamestnanec pre seba, svojich najbližších rodinných príslušníkov (dieťa, manžel, manželka, druh, družka, rodičia), ak sa títo dostali do ťažkej, finančne neúnosnej situácie. Podmienkou je, aby žiadateľ bol prispievateľom do Fondu solidarity.

  1. Tvorba „Fondu solidarity„

Fond solidarity je tvorený pravidelnými mesačnými/kvartálnymi zrážkami prispievateľov z ich mzdy vo výške minimálne 2 €, pričom tieto prostriedky sú poukazované na osobitný účet.

  1. Ako je možné sa prihlásiť za prispievateľa?

V kancelári Združenia sú k dispozícii dohody o zrážke zo mzdy, kde vlastným podpisom zamestnanec potvrdí súhlas so zrážkou vo výške minimálne 2 € mesačne.
Ak sa zamestnanec rozhodne, že už ďalej nechce prispievať do fondu solidarity, vypíše tlačivo o zrušení príspevku, a toto doručí do mzdovej učtárne najneskôr 15. deň        posledného mesiaca.

  1. Evidovanie žiadostí a rozdeľovanie finančných prostriedkov

Žiadosť o príspevok z fondu solidarity je možné stiahnuť na tejto internetovej stránke v menu “Dokumenty na stiahnutie”, prípadne si ju vyzdvihnúť v kancelárii Združenia.

Vyplnenú žiadosť je potrebné odovzdať v kancelárii Združenia, prípadne doručiť poštou, za účelom jej zaevidovanie.

O pridelení príspevkov z Fondu solidarity jednotlivým žiadateľom rozhoduje komisia Fondu solidarity.

Komisia zasadá kvartálne a tvorí ju 7 členov:

–  zástupcovia vedenia /riaditelia podnikov, manažér HR/
–  predseda Združenia zamestnancov
–  členovia Rady Združenia zamestnancov

 

Prehľad o hospodárení a prideľovaní finančných prostriedkov vo fonde solidarity je pravidelne zverejňované.

Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa rozhodli zapojiť do Fondu solidarity, čím prispeli k zmierneniu ťažkých životných situácií viacerých našich kolegov.


Žiadosť o príspevok z FONDU SOLIDARITY

Stiahni si žiadosť kliknutím na ikonu dokumentu:


Prihláška do FONDU SOLIDARITY

Stiahni si prihlášku do FS kliknutím na ikonu dokumentu: